הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
?השיגר היהא אל ינאש ךכ לע עיפשהל הלוכי ןבא וזיא

:הבושתה
!?עודמו המל
האירבה ראפ תא תווחל ראשה ןיב ונל תרשפאמה האלפנ הנתמ יהוז שיגר תויהל
תעפות" ךכל םירבחמה שי םלוא ...רבד םוש דעב ךכ לע תרתוומ יתייה אל ...התלודגב
וז עגפהל .םינוש םירבד ינש - .העיגפ תויהל - השיגר תויהל - םיכיישמו - "יאוול
רתוי תחקל תוסנל ימצעמ שקבל יילע ילוא ,ילש וגיאה ?עגפנש הז והימו ...הריחב
ןתמל ,םירחאמו ימצעמ - תויפיצה תמר דירוהל ,םירחא לשו ילש - םירבד תולילקב
השיגר תויהל ךישמהל לכוא זאו ...םלועהמ תשרוד ינאש םזינויצקפרפה תדימ תא טעמ
...ראשה לכ לע גלדלו תואלפנה תונתמה לכמ תונהל -

.החלצהב

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006