הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
וא קיחדהל יילעש ןויער םתס הזש וא לבקתהל לוכי םידוד ינב ןיב רשק לש גוס םאה
החפשמ ןב םע הלועמ הרק אל רבדהו ,דואמ ידוד ןבל תכשמנ ינא .ונממ רטפיהל
.רחא

:הבושתה
,ילש הרקי רונילא
תא ולגתש רמאנו ףוסה דע היזטנפה םע ךלנ םא זא ,תומולחו ,תויזטנפ ךתיינפב תרכזה
קר םירבחתמ אל ונחנא ירה יכ םלועל םידלי ואיבתו רשואב ויחתו ןמז הז םכיתושגר
...ונרבחתהש דיגנש ידכ
םע דחאו אירב דחא ,םידלי ינש םהל שי ,תאז ושעש םידוד ינב הריכמ תישיא ינא
.ההובג תוריבסה ךא ,אלש יוכיס םג שיש ןוכנ - ילכש רוגיפ
הטילש הילע ונל ןיאשו ונתאמ הקזח ,םיבשוח ונחנא ךכ - איהש ,הכישמה ןיינעל תעכו
...תובשחמ תמרב ןפוא לכב -
.תואיצמב אל םא שחרתמו עיפומ הז תומולחב וליפא
ונחנאש וא תינויגה הביס איהש וזיא הזל ןיא - םדאל הזכ הכישמ ונל שיו הרוק
קיפסמ הזו וילע םיבשוח וא םדאנבה תא םיאור טושפ ,תואדווב הילע עיבצהל םילוכי
שי םימעפ הברה .תומוקמ ינימ לכב תוטולבה תאו ןטבב םירפרפה תא ררועל ידכ
,הכישמה תשוחת תא ונל ונתי םירשק םתוא ,םימדוק םילוגלגמ םייתמרק םירשק
.דועו "...םילימב הז תא ריבסהל ךיא ןיאש דחוימ והשמ ותיא יל שי" ,הברקה
רטפיהל וא קיחדהל ילבמ הרכהה תא תוקנל תורשפאה תא ונל תתל הלוכי תאזה הנובתה
,ילש הקושתה תעפוהל עונמל רתוי ללוכ ןפואב םיעדומ היהנ טושפ ,הבשחמהמ
.רתוי הריהבו הלולצ הריחב תוכז יל רשפאתשו הקושת התוא לש האצותלו
ךא םינוכנו םיבר ךכ לכ םנשי "...תשגינ תא תוינמחל אקווד" בהז יפדל תמוסרפב ומכו
תוכז ונל שי "וקתמי םיבונג םימ" - דימת רתוי ונתוא ךושמי "רוסאה ירפ"ה אקווד
תויהל לדתשהל וא םיחמומ ונא הזב בגא - םיכבוסמל ונלש םייחה תא ךופהל הריחב
...רתוי םיטושפ
...טושפ אל הז טושפ תויהל

.החלצהבו תונכה תדימ לע הדות

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006