הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
םויב עירפמ ,ינדרוט לועישה לבא ,ןיקת לכה ושענש תוקידבמ ,קומעו ינורכ לועיש
תולגל ונחלצה אל ךא ,והשמל היגרלא הארנכ שיש יל רמאנ .הלילב הנישה ןמזבו
?רוזעל לוכי והשמ םאה .המל

:הבושתה
,תובר תומולש הנליא
ונניא ונחנאו ךשמתמ לועישה .םייגרלא ונחנא המל שפחל וא בושחל קיספנ תישאר
עבנ רשאו) ןמז ךרואל ךשמנש לועישה תובקעב .הלחתהה תדוקנ התיה המ םירכוז
תוטירשל תוריבס תמייק ףאו רתוי שיגר םוקמה ךפה (תרחא וא וזכ הטושפ הביסמ
.רוזאב שבויהו תוחלה םקרמ תניחבמ ןוזיא רסוחו ,תוימינפ
לש יעגר בצמ לכ תילטנמ הניחבבו ,שיגר םוקמה ,עבטל ךפוה לגרה - דועו תאז
הדוקנ התואל בושל ונל םורגי דועו העבה ,הטלחהב ךרוצ ,תוריהב רסוח וא תוטבלתה
תוחונ רסוח שיגרנו בושנ ,הביסל ללכ עדומ אל ןפואב בר יפ לעו עדומ ןפואב .השיגר
.םירושימ המכב תושעיהל הכירצ הדובעהש ךכ .ינדרוט לועיש הירחא רורגתש ןורגב
:תיזיפ הניחבב םילחהל ול רוזעלו םוקמה תא ךכרל - תישאר
.תועדומ ךותמ ,דועו דוע לעתשהל רתויש המכ ענמיהל דאמ לדתשנש י"ע -
לכ ךשמב הפב רומשלו סועלל תצק (עבט תיב לכב גישהל ןתינ) "חרק שוש" ץוצמל שי -
.(תועש המכ לכ ףילחהל) םויה
שודיחל םורגי התה .(עבט תיבב שוכרל ןתינ ותוא םג) ירפמוקה חמצמ הת תותשל שי -
.םויב תוסוכ שולשכ .ןמצע תואירה דע וליפאו הזחה תיבו הנקה רוזאב תומקרה
םח וא רק ,םיפירח וא דאמ םיקותמ םירבדו דלוקושמ הבורקה הפוקתב ענמיהל -
בשחתהב טושפ אלא היגרלא תניחבב אל - רתי יוריג רורגל לוכיש רבד לכו ,דאמ
.תיבויח בל תמושתב וב גוהנל שיו חותפ עצפ ומכ אוה עגרכ רוזאהש
שי םאה ,תכבוסמו הכורא אלו הטושפ תוננובתהב שפחל תילטנמ הניחבב - רבד דוע
ינפב דמוע ינא םאה וא ,הז םע יל השקו ימצעל וא והשימל רמול הצור ינאש והשמ
לע םתוא תולעהל וא ,םירבדה תא טשפל תוסנלו ,ךכמ םיוסמ דחפ שח ינאו יוניש
.רתוי "םיריבע"ו םיטושפ יל ואריי םה םמצעמו בתכה
.היה אלכ םלעי ...םוטפמיס קר וניהש - חינמ אלש ,לועיש ותואו
...איצמהל ךרוצ ןיא - 'דכו ישוק אוהש הזיא ונאצמ אל םא - בגא
ןיב רבחמש דחאה ותוא ,ונלש שיגרה םוקמה ,םוקמב יזיפה לופיטהו תוננובתהה םצעמ
.ןמא - חתפיו בחרתיו ךלי ...דאמ רצ רשג ותוא ,בלל הרכהה ןיב ,ףוגל שארה
.בלהו ןורגה תא חותפל רוזעל דאמ לוכי - רישל םג

חכ רשיי

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006