הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
העבנש - הבר הלגומ - הינזוא ינשב רוקינ םייעובש ינפל הרבע ,םישדוח 5 תב יתב
אוהש הזיא שי םאה .הקיטויביטנא לש תולודג תויומכ הלביק איה .הארנכ ןוניצמ
?ענומ לופיט

:הבושתה
,בר םולש
םידלי םנשיו ,ףאב םילזונ םנשי רשאכ .הל םדקש ןוניצהמ העבנ םיינזואב תקלדה ןכא
המ - םיינזואה לא "םידרוי" םילזונה ,המוטס ןיידע ןורגל ףאה ןיב תירוניצהש
הדוקנל וכפה םיינזואה ,רוקינה רחאל םויה .תיתקלד תוחתפתהל חונ עצמ הווהמש
ומכ ,הקינאפל סנכהל תנמ לע אל ,וילא םיעדומ תויהל ונילעש והשמ - רתוי ףא השיגר
.ונתושרל םידמועה םיעצמאה ברימב טוקנל תנמ לע אלא ,תבתכש
.שאר תפיפח ןמזב םיינזאל םימ ןפוא םושב סינכנ אלש ךכל ןתנית הבר תובישח .א
.םיירהצה דע תופידע - םוי רואב קר שאר תפיפח .ב
- רעישה תא םישביימ ונחנא (ץוחב רק וא םח םא רשק אלל) הפיפחה ירחא דימת .ג
עצבתי שובייהש בל םישל שי - רעיש שביימב םיינזואה ירוחאמו ףרועל בורקש קלחב
.לבסל םולשו סח אלו האנהו קחשמל ךופהיש ,הכומנ תוריהמו ךומנ םוח לע
.תוסנל םינמזומ ...םתאו עיצהל אלא יל רתונ אל ינא ךא רזומ עמשיו ןכתיש והשמ .ד
וא םעפ תעצבתמ הפיפח ...םיימב ביטרהל קר אל םג ,םוי לכ שאר ףופחל ךרוצ ןיא
תכרעמה קזוחש ךכ לע םידיעמה םירקחמ םנשי םויה .ץיקב - עובשב םיימעפ
ינא םינש לש ןויסינמ .שארה תא ול ףופחל םיברמ רשאכ תדרוי דליה לש תינוסיחה
השדחה ךרדב וגהנ םיינזא תויעבל ןורתפ לכ ואצמ אלש םירוהש דיעהל הלוכי
ןושיל ורזח םירוהה ...תוקבדהה תדימב םוצע יוניש - אלפ הז הארו ליעל תצלמומה
.ךייחל בשו וחוכל רזח - ךכמ רתויו ,לובסל קיספה דליהו תולילב
לע ןגמ ריקכ הניה םירוהה לש החמישה" :ךבילרק ברה רמוא םיכויח אשונב ונחנא םאו
לע הרימשל בוט חור-בצמ ומכ ןיא ...יתימא ךכ-לכו םיסקמ "...תולחמ ינפב םידלי
.תינוסיחה תכרעמה קוזיחלו תואירבה
םירבד דועו ,ןרופיצו ןומניק לקמ םע םיחותר םימ תותשל הדליל תתלו ףיסוהל רשפא
.תוננטצה תולאש לע תובושתכ רתאב םיעיפומה

.המלש האופר

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006