הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
יבאכ- תצחלנ ינאשכ תיזיפ הז תא השיגרמ ינא ,ךומנ ימצע ןוחטיב לש היעב יל שי
םאה .תונווגמו תובר ץחלל תוביסה - ןטב יבאכו תוריצע ,םיידיה תופכב םיבאכ ,שאר
םיטרפ לבקל חמשא ןכ םא ?תאיל תכרועהמ ןבומכ םולשתב ץועי לבקל ןתינ

:הבושתה
םיירימל בר םולש
ךל הייהת וב ,ןויסינ - הגוי רועישל תישאר ךתוא הנימזמ ינא ,ץועי לבקל החמשב ןתינ
ונל עובקל לכונ םג זא ,ךתוא תוארל ילו יתוא ריכהל ,העיגרמ היווח רובעל תונמדזה
.ךרוצה תדימב השיגפ
רועישל עיגהל ןתינ .דרו ןיע בשומ "הפקו תיב - המילאק" -ב ידי לע רבעומ רועישה
09-7964828 ןופלטב תינור םע םואתב ןויסינ

.החמישב תוארתהל

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006