הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
!תורתוימ תואצוה רדס לסח 

!םתשפיח דימתש הניפה וז ,ןכבו
.חתפמ יאשונ יפל םירדוסמ (דחא לכ) רלוד ןוילמ םיוושש םינטקה םיפיטה לכ
םיפדמ ןיקתהל ,תוליזנ םותסל ,ריקב חודקל ,תיבה תא עובצל רשפא םויהמ
!דבל לכהו - הרונ ףילחהל םתס וא
.םכיניב םייניצרה םיקינצופישל םייעוצקמ םיפיט וליפא םנשי
."מ"עב חוקיפו המקה ןרק ל.ל" תרבח לש התובידאב םלוכ םיפיטה

:חתפמה יאשונ
ןופלטו למשח
ףוציר
היצלטסניא
דודיבו םוטיא
ץעו תורגנ
עבצ
סבג
תיבה תא םיטשקמ
םייעוצקמ םיפיט

ןופלטו למשח
? תוקד המכ לכ ץפוק קקפה
? קקפה תא ץיפקמ רישכמה
! והשמ דוע היהיש יאדכ זא ..םדומ םכל שי
..ןמזה לכ סופת וקה
שדח תיב םינובה םכניבמ וליאל
שמש דודל קספמ
שדח קספמ תנקתה
ןגולה תרונמ תפלחה

ףוציר
...קוידב אל לבא ןשיל המוד ןווג - ףוציר ןוקית
? םיינשקע םימתכב האלמ הקיאזומה
...שדח הארנ אל רבכ שישה
? היטבמא רדח םיצפשמ וא םינוב
שישב תיבה תא םיפצרמל
(הקימרקה יחירא ןיב ןבל םוטיא רמוח) עבור
תכלכולמ עבור תנבלה
? יתוכיא ףוציר והמ

היצלטסניא
שלח םימ םרז
קיטסלפמ םיירטינס םילכ יוקינ
היטבמאב עבצ יפוליק
השדח הריד םינובה תעידיל
? ףטפטל םיקיספמ אל הלסאב םימה
ףלוד זרב
...םכמצעב ןקתל םתטלחה
רויכל תחתמ תוליזנ
שמש יטלוקל םימי תוכירא

דודיבו םוטיא
תונולח דודיב
יטסוקא דודיב
תפצורמ תספרמ םוטיא
תוריקהמ םימ תרידח
תויונב תוינדא
טסבסאו םיפער תחת דודיב
םימטוא ץוח ייופיצ
תותלדל תחתמ םימ תרידח
םיתורישו היטבמא ירדח םוטיא

ץעו תורגנ
הקיימרופ ןוקית
ץע תקלחה
ץע שודיח \ תעיבצ
? ץעה תא "ץצופמ" רמסמה
ץעב חודיק
ץע רומסמו הגרבה
ץעה לע הנגה
? תוקרטנ תותלדה
םיפוקשמה יסיסבב תוביטר

עבצ
םיינשקע םימתכ
! תיבה תא םיעבוצ
םיתורישו היטבמא ירדח תעיבצ
("םיננע") תינרדומה העיבצה
? עבצב "םיצוציפ"
תוכתמ תעיבצ
ןויקינה לע רומשלו עובצל הליעי ךרד
שבוע ימתכמ תוענמיה

סבג
? סבג םע דובעל יאדכ יתמ
סבג תוריק לש תונורתי
!!! טנטפ - סבג תורקת
תרנצ תרתסה
1 ליחתמל פיט
2 ליחתמל פיט
סבג תוטלפ לש ןוסחא \ הרימש

תיבה תא םיטשקמ
םיצפח תיילת
םיפדמ תנקתה
תורונמ יתב תנקתה
הקימרק לע םילתמ תנקתה
תויונב תוינדאב היחמצ
גג תוילע
םיעקש תנקתה \ תפלחה
םיסירתב םירובש םיבלש תפלחה
? הליסמה לע םיזז ישוקב םיסירתה
םיפוקשמ שודיח
דויצו טוהיר תסנכה

םייעוצקמ םיפיט
חיטב םיקדסמ תוענמיה
תוריקב םיקומע םיקדס
הדובעה תעב ףוצירה תרימש
חטשמ רושיי
תינבא לש םימתכ
תלוספ יוניפב קבא
ןוטבה תייקשה
םישדח םינבמב םיקדס


בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006