הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
!תורתוימ תואצוה רדס לסח 

:הירוגטק
! תיבה תא םיטשקמ

:היעבה
הקימרק לע םילתמ תנקתה

:ןורתפה
םירבחתמ 'דכו הצחר ילכו םינובס תחנה ,תובגמ תיילתל ונתוא םישמשמה םילתמה
ילבמ םירוח חודקל השק הקימרקב הפוצמ חטשמהש ןוויכ .םיגרבו םילבידב כ"רדב
לעב) ןוטב חדקמ תרזעב חודקל איה תאז תושעל רתויב הליעיה הרוצה .םיחיראב עוגפל
םיחיראה ןיבש חוורב רוחה תא םקמל לדתשהלו (ץע חדקמ ומכ דח וניאו והצקב יוביע
קדסיהל לולע חיראהש ןוויכ טטר לש בצמב חודקל אל רוכזל בושח .םזכרמב אלו
.רבשיהלו


<< אבה פיטל אלמה םיפיטה רגאמל םדוקה פיטל >>בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006