הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
!תורתוימ תואצוה רדס לסח 

:הירוגטק
! תיבה תא םיטשקמ

:היעבה
? הליסמה לע םיזז ישוקב םיסירתה

:ןורתפה
םיסירתהו םילגלגה תא תוריהמב תקחוש הערפה לכ .קיטסלפ ילגלג לע םיענ םיסירתה
י"ע) הליסמהמ סירתה תא איצוהל םכילע הזכ הרקמב הליסמה לע קילחהל םישקתמ
םילגלג לש תונטק תודיחי יתש ואצמת סירתה תיתחתב .(םכנוויכל הכישמו המרה
םיפלחה ! המיהדמ הרוצב קילחי סירתהו םישדח םילגלג ומקמ .הכישמב םיפלשנה
.ןיינב ירמוחל תונח לכב הגשהל םינתינו דואמ םילוז


<< אבה פיטל אלמה םיפיטה רגאמל םדוקה פיטל >>בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006