הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
עבטה תנגהל הרבחה ףותישב - עבטה יבבוחו םילייטמל הניפה 

[ םדוק דומעל הרזח ]

לייטמל תוחיטב תוארוה

,םולש םירקי םילייטמ
.םינווגמו םירישע ונצראב לויטה ילולסמ
רדסומ ןפואב קפסמה יארחא ףוג ונשי לולסמ לכלו רוזא לכב
.ונצרא ףונ לע הרימשו לייטמל תוחיטב תוארוה

רחבנה לויטה רוזאב יטנוולרה םרוגל תונפל לויט לכב ודיפקה אנא
.ולא תוארוהב ןכדעתהל תנמ לע

.הרטשמהו אבצה ימרוג םע םכלויט םאתל וגאד אנא ינוחטב ששח ונשיו הדימב
.תונכדועמ םיליבש לולסמו םילויט תופמב דייטצהל ץלמומ ,הרקמ לכב

!חלצומ לויט = חוטב לויט :ורכיז

          .,ונהית
    .ןאנפ תווצ

[ םדוק דומעל הרזח ]בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006