הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
עבטה תנגהל הרבחה ףותישב - עבטה יבבוחו םילייטמל הניפה 

:לויטה םש
ןוילע דומע לחנ

(-: ...תוחיטבה תוארוה ףד תא ארקל וחכשת לא *

:לויטה לולסמ
רתי ומכ אלש .ובש םימהו ףונה יעטק רשועבו ותמירז ןוויכב ידוחיי אוה דומע לחנ
השולש לש ףוריצמ הווהתמ אוה ןוילעה וקלחב .םורדל ןופצמ איה ותמירז ,רהה ילחנ
ךרוא לכל כ"חא ךשמנה ,לארשי ליבש רבוע ובו ,ןורימ רהמ אבה ,ןורימ לחנ :םילבוי
,םעופ ןיע ןייעמה אצמנ ובו ןותלד תמרמ אבה ,דומע לחנ - יזכרמה לבויה .דומע לחנ
אבה ,יוכש לחנ .תפצל םורח תעשב םימ תקפסמה "תורוקמ" לש הביאש תנחת ודילו
.םיפסונ םינמוסמ םיליבש רוזאב .תפצמו היריבמ
שגפמל םורדמש ,לחנה עטק .לבוקמ םילויט רוזאו עבט תרומש םה ויתודגו לחנה לכ
.וכרואל ויהש ירפה יצע לש םינתסובה םש לע ,"ןומיל ידאו" תיברעב ארקנ ,םילבויה
.םימה חכב ולעפש ,חמק-תונחט רבעב ליעפה זעה םימה םרז
הדיריב ,לויטה תא ךיראהל ןתינו ,דבלב לחנה לש ןוילעה וקלחב רצק לויט רוחבל ןתינ
.תרנכה ףוח דע (ןותחת דומע לחנ) לחנה ךרוא לכל
.ןוילעה לילגה - 2 'סמ םיליבש ןומיסו םילויט תפמ םוחתב אצמנ רוזאהבית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006