הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
עבטה תנגהל הרבחה ףותישב - עבטה יבבוחו םילייטמל הניפה 

.ונתוא בבוסה עבטה - קורי עדימ

...תולאשה לע וצחיל - תובושתה תא תולגל תנמ לע *

?םירופיצ תוטוונמ ךיא
?רשב יללוז םיחמצ
?םלועב לודגה קנויה אוה ימ
?הבראה אוה ימ
?הרוחא לעיה ינרק תונופ עודמ
?ןימ ירבא ינש
?דימת םיאמצ םירמנה םאה
?ןודרחה הווחתשמ ימל
?רשנו בצ ןיב רשקה המ
?תופועב ןטקהו לודגה םה ימ
.םיינלטקה םינתייוולה
!רתויב ריהמה ףועה
?דמחנ םטופופיהה םאה
!ילש עבצה הז ןבלו לוחכ
?הקיזמ וא הליעומ - הירטונה
.ןונמאל לודג הפ
"םיעדרפצ לוכאל"
לודג לוק םע הנטק רופיצ
.ןובשח ילב לכוא
?ברקע לזמב דלונ ימ
!שארה לכ לע ךופה
.קוריה ותה
?שרוחו רעי ןיב המ
.םיפחי תכלל רתומ
?םיעדוי ךיא ?היירט הציב
?םיקרחה לכל ףתושמ המ
.ןושלה דיב תוומו םייח
.תחרק םוקמב
.לוחכ שאר
.רגינ שבד
?תלוספה םלעית יתמ
?הבקנ וא רכז
?םינמיס ריאשהל ילב הרודמ
.לויטל יסיסב דויצ
.חולמ ילעמ ספי'צ
?הרבח םירצוי ךיא
?חורפא וא לזוג
.ןוזמ תרשרש


בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006